ผู้จัดการบริการ : ศิริวรรณ (0-2283-5313) กมลชนก (0-2283-6829)
เรื่อง แนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจภายหลังสิ้นสุดมาตรการชะลอการชำระหนี้ตามพระราชกำหนด
เลขที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 1135/2563
วันที่ออกหนังสือเวียน16 ตุลาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -