ผู้จัดการบริการ : กรรณภรณ์ (0-2356-7339) วิชชุดา (0-2356-7176)
เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้
เลขที่ ฝคง. ว. 245/2563
วันที่ออกหนังสือเวียน29 ตุลาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้1 เมษายน 2564
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บ.ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
4.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
5.บริษัทเงินทุน
6.บริษัทบริหารสินทรัพย์
7.บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
8.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
9.สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ
10.อื่น ๆ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศ ธปท.
การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 ต.ค. 2563
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 28 ต.ค. 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 2564
ใช้อยู่ มีเอกสารเกี่ยวข้อง สกส2. 9/2563