ผู้จัดการบริการ : ลลิดา (0-2283-5874)
เรื่อง หนังสือเวียนนำส่งประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2563 เรื่อง องค์ประกอบของเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ (ฉบับที่ 2)
เลขที่ -
วันที่ออกหนังสือเวียน16 ธันวาคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้16 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศ ธปท.
ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 22/2563 เรื่อง องค์ประกอบของเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 2563
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 15 ธ.ค. 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ 16 ธ.ค. 2563
ใช้อยู่ มีเอกสารเกี่ยวข้อง