ผู้จัดการบริการ : พัฐสุดา (0-2283-6303) นารถนลิน (0-2283-7451)
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
เลขที่ ธปท.กปน.ว.20/2564
วันที่ออกหนังสือเวียน12 มกราคม 2564
วันที่มีผลบังคับใช้1 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.บ.ที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
5.บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ
6.ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
7.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -