ผู้จัดการบริการ : ลลิดา (0-2283-5874) โสภณา (0-2283-5877)
เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อเสริมสร้างเงินกองทุนสำหรับรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
เลขที่ ธปท.ฝนส1.ว.552/2564
วันที่ออกหนังสือเวียน10 มิถุนายน 2564
วันที่มีผลบังคับใช้10 มิถุนายน 2564
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง จึงยังคงมาตรการเชิงป้องกันในการดูแลความมั่นคงของระบบ สง. ไว้รองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอน
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -