ผู้จัดการบริการ : ชโนทัย (0-2283-6837) นันทินี (0-2283-5837)
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เลขที่ ธปท.ฝนส2.ว.594/2564
วันที่ออกหนังสือเวียน21 มิถุนายน 2564
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
5.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -