ผู้จัดการบริการ : กานต์ (0-2283-5915) สุพิชชา (0-2356-7001)
เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2)
เลขที่ ธปท.ฝต2.(06)ว. 741/2564
วันที่ออกหนังสือเวียน19 สิงหาคม 2564
วันที่มีผลบังคับใช้1 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศ ธปท.
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2)
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2564
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 17 ส.ค. 2564
วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 2565
ใช้อยู่ มีเอกสารเกี่ยวข้อง สกส1. 2/2564