ผู้จัดการบริการ : ลลิดา (0-2283-5874) โสภณา (0-2283-5877)
เรื่อง ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 11 /2564 เรื่อง รายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบ (Domestic systemically important banks: D-SIBs)
เลขที่ 11/2564
ประกาศ ณ วันที่20 สิงหาคม 2564
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา25 สิงหาคม 2564
วันที่มีผลบังคับใช้26 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -