ผู้จัดการบริการ : สุวิทย์ (0-2283-5806) รัญชิดา (0-2283-5805)
เรื่อง นำส่งประกาศและแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 5 ฉบับ
เลขที่ ธปท.ฝนส2.ว. 1138/2564
วันที่ออกหนังสือเวียน7 ธันวาคม 2564
วันที่มีผลบังคับใช้1 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 อื่น ๆ
แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
วันที่ออก / วันที่ของเอกสารหลัก 7 ธ.ค. 2564
ใช้อยู่