ผู้จัดการบริการ : ชุลีกร (0-2283-5806) พิมพ์ประภัทร์ (0-2283-5837)
เรื่อง นำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เลขที่ ฝนส2.ว. 41/2565
วันที่ออกหนังสือเวียน27 มกราคม 2565
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.บริษัทบริหารสินทรัพย์
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ
ลำดับประเภทเรื่องสถานะเลขที่
1 ประกาศ ธปท.
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 1/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานในกิจการร่วมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศ ณ วันที่ 14 ม.ค. 2565
วันที่ลงในราชกิจจานุเบกษา 26 ม.ค. 2565
วันที่มีผลบังคับใช้ 27 ม.ค. 2565
ใช้อยู่ สนส. 1/2565