ผู้จัดการบริการ : นิวัติ (0-2283-5684) ธนธรรศ (0-2283-6309)
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย (multi-creditors)
เลขที่ ธปท.ฝคง.ว. 83/2565
วันที่ออกหนังสือเวียน4 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่มีผลบังคับใช้-
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล -
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -