ผู้จัดการบริการ : ลลิดา (0-2283-5874) โสภณา (0-2283-5877)
เรื่อง หนังสือเวียน เรื่อง นโยบายการจ่ายเงินปันผล
เลขที่ ธปท.ฝนส1.ว.497/2565
วันที่ออกหนังสือเวียน30 มิถุนายน 2565
วันที่มีผลบังคับใช้30 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้-
สถาบันผู้เกี่ยวข้อง 1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
วัตถุประสงค์/หลักการ/เหตุผล ธปท. ได้พิจารณาผลประเมินเพื่อทดสอบระดับเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ภายใต้ภาวะวิกฤต (stress test) แล้วเห็นว่าระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงมีความแข็งแกร่งเพียงพอรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ได้สะสมเงินกองทุนและเงินสำรองให้อยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด ประกอบกับแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ธปท. จึงเห็นควรยกเลิกมาตรการเชิงป้องกันเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนและกำหนดแนวทางการพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นหลักการทั่วไป
สาระสำคัญ
ถาม-ตอบ -
เอกสารแนบ -