วันที่ธุรกรรม 
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป) ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลัง โปรด Click ที่นี่

ธุรกรรมการฝากเงินกับ ธปท.
ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2562
วันที่ชำระราคาวันที่ครบกำหนดระยะเวลาของธุรกรรมจำนวนเงินฝาก (ล้านบาท)อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ (%)
18 มี.ค. 256219 มี.ค. 25621D2,6601.250