วันที่ธุรกรรม 
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป) ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลัง โปรด Click ที่นี่ไม่มีการทำธุรกรรม