การทำธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีของ ธปท. เป็นช่องทางหนึ่งที่ ธปท. ใช้ในการดำเนินการผ่านตลาดการเงิน โดย ธปท. จะดูดซับ (ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน) หรือปล่อยสภาพคล่อง (ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน) ชั่วคราวผ่านธุรกรรมนี้เพื่อให้สภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการถือเงินสำรองของระบบสถาบันการเงิน (Banks'Reserves หรือ เงินฝากของสถาบันการเงินที่ ธปท.) ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีทำผ่าน Bilateral Primary Dealers (PDs) ที่ ธปท. แต่งตั้งขึ้น โดยปกติแล้วระยะเวลาของธุรกรรมจะมีอายุ 1 วัน 7 วัน 14 วัน และยาวได้ถึง 6 เดือน หาก ธปท. ประสงค์จะทำธุรกรรมระยะ 1 วัน ธปท. จะกู้หรือให้กู้ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเท่านั้น (Fixed-Rate Tender) สำหรับธุรกรรมระยะอื่น ธปท. จะกู้หรือให้กู้ด้วย Variable rate tenders อ่านต่อ>>

    วันที่ธุรกรรม 
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป) ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลัง โปรด Click ที่นี่

ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีของ ธปท.
ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ประเภทธุรกรรมอัตราดอกเบี้ยนโยบายระยะเวลาวงเงินที่เสนอ (ล้านบาท)วงเงินที่ได้รับ (ล้านบาท)อัตราผลตอบแทนที่เสนอ (%)อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ (%)อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ (%)ส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เสนอ (%)ส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ได้รับ (%)ถัวเฉลี่ยที่ส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ประมูลได้ (%)BID Coverage Ratio
ต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุด
ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนFixed1.2501D395,390395,3901.2501.2501.2501.2501.250-----1.00
ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนIndexed1.2507D228,480228,480-----0.0000.0000.0000.0000.0001.00
ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนIndexed1.25014D39,95025,806-----0.0000.0000.0000.0000.0001.55
ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนIndexed1.2501M58,75032,000-----0.0000.0000.0000.0000.0001.84