การทำธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีของ ธปท. เป็นช่องทางหนึ่งที่ ธปท. ใช้ในการดำเนินการผ่านตลาดการเงิน โดย ธปท. จะดูดซับ (ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน) หรือปล่อยสภาพคล่อง (ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน) ชั่วคราวผ่านธุรกรรมนี้เพื่อให้สภาพคล่องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการถือเงินสำรองของระบบสถาบันการเงิน (Banks'Reserves หรือ เงินฝากของสถาบันการเงินที่ ธปท.) ธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีทำผ่าน Bilateral Primary Dealers (PDs) ที่ ธปท. แต่งตั้งขึ้น โดยปกติแล้วระยะเวลาของธุรกรรมจะมีอายุ 1 วัน 7 วัน 14 วัน และยาวได้ถึง 6 เดือน หาก ธปท. ประสงค์จะทำธุรกรรมระยะ 1 วัน ธปท. จะกู้หรือให้กู้ที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเท่านั้น (Fixed-Rate Tender) สำหรับธุรกรรมระยะอื่น ธปท. จะกู้หรือให้กู้ด้วย Variable rate tenders อ่านต่อ>>

    วันที่ธุรกรรม 
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป) ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลัง โปรด Click ที่นี่ไม่มีการทำธุรกรรม