ธปท. ยกเลิกธุรกรรมซื้อตราสารหนี้ ธปท. ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2553 และเปิดธุรกรรมการฝากเงินกับ ธปท. ขึ้นแทน

    วันที่ธุรกรรม 
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป) ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลัง โปรด Click ที่นี่

ธุรกรรมการซื้อตราสารหนี้ ธปท.
ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2553
ระยะเวลาของธุรกรรม (วัน)วงเงินที่เสนอ (ล้านบาท)วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)อัตราผลตอบแทนที่เสนอ (%)อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ (%)อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ (%)BID Coverage Ratio
ต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุด
1D129,270129,2701.110001.125001.110001.125001.120851.00