ธปท. ยกเลิกธุรกรรมซื้อตราสารหนี้ ธปท. ตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2553 และเปิดธุรกรรมการฝากเงินกับ ธปท. ขึ้นแทน

        ตั้งแต่วันที่   จนถึงวันที่ 
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป) ถ้าต้องการข้อมูลประจำวัน โปรด Click ที่นี่

ธุรกรรมการซื้อตราสารหนี้ ธปท.
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2553
วันที่ระยะเวลาของธุรกรรม (วัน)วันที่ชำระราคาวันที่ครบกำหนดวงเงินที่เสนอ (ล้านบาท)วงเงินที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)อัตราผลตอบแทนที่เสนอ (%)อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ (%)อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้ (%)BID Coverage Ratio
ต่ำสุดสูงสุดต่ำสุดสูงสุด
15 มิ.ย. 25531D15 มิ.ย. 255316 มิ.ย. 2553129,270129,2701.110001.125001.110001.125001.120851.00