ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงสร้างความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลก ส่งผลให้สภาพคล่องที่ตึงตัวในระบบการเงินโลกเริ่มส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินไทย ธปท. จึงจำเป็นต้องออกมาตการพิเศษเพื่อรักษาความสามารถของตลาดการเงิน โดยสนับสนุนสภาพคล่องผ่านธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาว่าจะขายคืน (Repurchase Agreement) ให้กับสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนรวมตราสารหนี้


ยอดคงค้างธุรกรรม Mutual Fund Liquidity Facility (MFLF) รายสัปดาห์
วันที่ยอดคงค้าง (ล้านบาท)จำนวนสถาบันที่ให้ความช่วยเหลือแก่กองทุนรวมตราสารหนี้ (ราย)
29 พ.ค. 256350,07210
22 พ.ค. 256349,4699
15 พ.ค. 256353,7289
8 พ.ค. 256349,0469
30 เม.ย. 256350,9279
24 เม.ย. 256356,0479
17 เม.ย. 256355,3869
10 เม.ย. 256346,6399
3 เม.ย. 256339,8288
27 มี.ค. 25635,8793
หมายเหตุ: ธปท. จะประกาศข้อมูลวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ในวันทำการแรกของสัปดาห์ถัดไป