การทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ เป็นช่องทางหนึ่งที่ ธปท. ใช้ในการดำเนินการผ่านตลาดการเงิน โดย ธุรกรรมดังกล่าวดูดซับหรือปล่อยสภาพคล่องสู่ระบบสถาบันการเงินแบบถาวร โดยปกติ ธปท. จะปล่อยสภาพคล่องผ่านช่องทางนี้สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินสดในมือของภาคเอกชนที่ขยายตัวตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ทำผ่านคู่ค้าสำหรับธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ ที่ ธปท. แต่งตั้งขึ้น อ่านต่อ>>

        วันที่ธุรกรรม 
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป) ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลัง โปรด Click ที่นี่ไม่มีการทำธุรกรรม