banner
   ผู้จัดการบริการ กิตติพงศ์ สุขศิริ(0-2283-5479)  นิลนนท์ ปรัชญานิพนธ์ (0-2283-6312)
 
วันที่  
  ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลังโดยระบุธนาคาร โปรด click ที่นี่
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 4 มกราคม 2548 เป็นต้นไป) ถ้าต้องการอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) รายธนาคารโปรด click ที่นี่
Summary of BIBOR Design and Methodology ถ้าต้องการข้อมูลธุรกรรมจริง โปรด click ที่นี่