เรื่องต้องรู้เพื่อจัดการหนี้

ศึกษาข้อแนะนำ เตรียมข้อมูล และติดต่อผู้ให้บริการทางการเงิน

เลือกประเภทหนี้
หรือข้อมูลที่คุณสนใจ

“ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำและให้บริการเว็บไซต์หมอหนี้เพื่อประชาชน เพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ลูกหนี้เกี่ยวกับการบริหารหนี้ และการจัดการด้านการเงินเบื้องต้น ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการและช่องทางในการติดต่อกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ โดย ธปท. ขอขอบคุณข้อมูลและคำแนะนำบางส่วนจากหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินต่าง ๆ อาทิ บสย. F.A. Center โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม Money Coach โค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ และ ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์”