เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เศรษฐกร/เศรษฐกรอาวุโส (ปฏิบัติงานหมุนเวียนสำนักงานภาค - สำนักงานใหญ่)
(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 เมษายน 2559)
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินประสิทธิภาพของกลไกการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจการเงิน พัฒนาเครื่องมือและแบบจำลองที่ทันสมัยเพื่อติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานด้านนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ ธปท.
ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ติดตาม พัฒนาปรับปรุง และวางแนวทาง การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ
ปฏิบัติงานโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการ Program : BLP
ปฏิบัติงานสำรวจ วิเคราะห์ วิจัยเชิงลึก เกี่ยวกับสาขาการผลิตที่สำคัญ ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงภาวะการค้าชายแดนและวิธีการชำระเงิน
การนำเสนอประเด็นและให้ความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจการเงินในภูมิภาค และนโยบายการเงินและสายงานอื่นตามที่ขอความร่วมมือมา
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
ทักษะ ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป (เทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL Paper-based 500/IBT 60/CBT 150) โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นหลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ ยกเว้น เป็นการรับสมัครตำแหน่งงานที่ ส่วนงานเจ้าของตำแหน่งว่าง ประสงค์จะยื่นคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติหรือเศรษฐมิติอยู่ในเกณฑ์ดี (เช่น Eviews, STATA และ MATLAB)
มีความความมุ่งมั่นในความสำเร็จและคุณภาพ
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานในภาวะกดดัน และเวลาที่มีจำกัดได้ดี
มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน
การทดสอบ
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่ง และจิตวิทยา (วันที่ 11 พฤษภาคม 2559)
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นระดับปริญญาตรี 28,500 บาท / 42,800 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
หมายเหตุ : ผู้ได้รับการคัดเลือก จะบรรจุ และทดลองงานที่สำนักงานใหญ่ 120 วัน และย้ายหมุนเวียนไปปฏิบัติงานที่สำนักงานภาคตามเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด โดยได้รับสิทธิประโยชน์การไปปฏิบัติงานประจำต่างสำนักงาน เช่น บ้านพักหรือค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือพิเศษ เป็นต้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.