เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > นักบัญชี ฝ่ายการบัญชีและพัสดุ สายออกบัตรธนาคาร
(ปิดรับสมัคร วันที่ 24 มิถุนายน 2559)
ความรับผิดชอบหลัก
รวบรวมข้อมูลประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต ต้นทุนกิจกรรม ต้นทุนมาตรฐาน พร้อมทั้งวิเคราะห์งบการเงินของกิจการธนบัตร ตลอดจนวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ
จัดทำงบการเงินของกิจการธนบัตรเพื่อให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำประมาณการต้นทุนการผลิตและงบการเงินเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของกิจการธนบัตร และกำหนดราคาขายธนบัตร
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทางบัญชีและการจัดสรรกำไรให้สอดคล้องกับ พรบ. ธปท.และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการผลิตในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาสำหรับการตัดสินใจ
วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลทางด้านบัญชีบริหารเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
วิเคราะห์งบการเงินของบริษัทคู่ค้าของ สอบ. ซึ่งเป็นบริษัทในต่างประเทศ รวมถึงการประสานเพื่อขอข้อมูลจากบริษัทหรือองค์กรในต่างประเทศ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 5/ TOEFL 510 (Paper-based), IBT 64 /CBT 150 โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า (ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7) หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ มีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน หรือบัญชีบริหาร หรืองานตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมาก
สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่จำกัด และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน
การทดสอบ
สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะตำแหน่งงาน วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
ทดสอบด้านจิตวิทยา บุคลิกภาพ ความถนัด Aptitude test และ ทัศนคติด้านความปลอดภัย วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท
หากมีวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. ปริญญาโท 26,070 บาท หรือ ปริญญาเอก 28,440 บาท
ประสบการณ์ที่ตรงและเป็นประโยชน์กับ ธปท. ปีละไม่เกิน 5% สูงสุดไม่เกิน 5 ปี และไม่เกิน 20%
เงินเพิ่ม เช่น ประสบการณ์ทำงาน , คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น CPA / CFA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50% ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกบริหารงานบุคคล 1-2 ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล โทร. 02-356-8524 หรือ E-mail ที่ bmgrecruit@bot.or.th
หมายเหตุ : ต้องปฏิบัติงานประจำที่ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.