เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559)
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์สถาบันการเงิน และการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินเพื่อใช้ออกและประเมินผลกระทบของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม
การพัฒนาแบบจำลองที่ใช้ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลสามารถประเมินความเหมาะสมของการใช้แบบจำลองในระบบการเงินไทย และการพัฒนาแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ในระบบสถาบันการเงินเชิงลึกเพื่อชี้ประเด็นด้านนโยบายที่เหมาะสมและทันกาล
การร่วมตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติการใช้แบบจำลองในการดำรงเงินกองทุนภายใต้ Basel II, แบบจำลองทางการเงินและอนุมัติประเภทและนวัตกรรมทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย
การเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านระบบการเงิน และการธนาคารรวมถึงเผยแพร่งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล
การให้ความรู้แก่บุคลากรภายในและภายนอกเกี่ยวกับเครื่องมือเชิงปริมาณและแบบจำลองในการวิเคราะห์ระบบสถาบันการเงิน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือวิศวกรรมการเงิน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา (GPA) ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า *ในกรณีหากระดับปริญญาตรีสำเร็จสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
หากมี Certificate ด้านการเงิน [FRM, CFA, CISA (การเงิน) อย่างใดอย่างหนึ่ง] จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความรู้ความเข้าใจระบบสถาบันการเงิน
มีความรู้เชิงลึกด้านเศรษฐมิติ และ/หรือ การวิเคราะห์และเทคนิคเชิงปริมาณ
สามารถใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์/สถิติ/เศรษฐศาสตร์ เช่น MATLAB Mathematica SPSS R Eviews Stata หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแบบจำลองทางการเงิน
มีความสามารถและทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ การประเมินภาพรวมและการจับประเด็นได้ดี
มีความรับผิดชอบสูง กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันและความคาดหวังจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
การทดสอบ
สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง (14 พฤศจิกายน 2559)
สอบจิตวิทยา (14 พฤศจิกายน 2559)
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6752 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.