เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส สายกำกับสถาบันการเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
ความรับผิดชอบหลัก
ตรวจสอบและวิเคราะห์ฐานะ ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของสถาบันการเงิน และบริษัทในเครือ
ดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากบริการของสถาบันการเงิน
กำกับตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทข้อมูลเครดิต คุ้มครองผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเครดิต
งานพัฒนาให้เกิดระบบฐานข้อมูลเครดิตของประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย Ease of Doing Business และรองรับการเข้าสู่ Digital Economy ของประเทศ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60, CBT 150 โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา) การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ Data Analytics กฎหมายธุรกิจ (Financial Law) หรือ MIS โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.7
หากมีประสบการณ์ในการทำงานสถาบันการเงิน หรือภาคธุรกิจสำคัญ หรือเป็น CFA เป็น CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ หรือสนใจในธุรกิจสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและหลักการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ในเชิงธุรกิจ เข้าใจข้อมูลการเงิน สามารถวิเคราะห์ธุรกิจทั้งในระดับภาพรวมอุตสาหกรรม และในรายกิจการได้
มีจิตใจรักงานตรวจสอบและวิเคราะห์ ไม่ย่อท้อต่องานที่ท้าทาย และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความใฝ่รู้ ติดตามข่าวสาร และสามารถนำความรอบรู้มาประยุกต์ใช้กับงานได้
ช่างสังเกต แยกแยะ มีความคิดเชิงตรรกะ สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายในองค์กรได้
ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามสถานการณ์ ยึดมั่นในหลักการ ยืนตรง มองไกล ยื่นมือและติดดิน ตามค่านิยมร่วมของธนาคารแห่งประเทศไทย
การทดสอบ
ทดสอบข้อเขียน ช่วงเดือนมีนาคม 2560
ทดสอบด้านจิตวิทยา
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-283-6752 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

การประกาศ ธปท. เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน
แผ่นพับ : สมัครงาน ฝึกงาน
แผ่นพับ : การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
แผ่นพับ : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.