เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ตำแหน่งงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบหลัก
จัดทำทิศทางกลยุทธ์ และกรอบแนวทางการดำเนินการภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับโครงสร้างงาน กระบวนการทำงาน และการจัดการความเสี่ยง
ดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ออกแบบโซลูชั่น และดูแลการจัดทำข้อกำหนด/เกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิค/แผนงานของโครงสร้างพื้นฐาน
กำหนดกรอบกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ออกแบบโซลูชั่น จัดทำข้อกำหนด /เกณฑ์พิจารณาด้านเทคนิคของระบบความมั่นคงปลอดภัย
วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมระบบงานตามความต้องการทางธุรกิจ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) หรือ สาขาอื่นที่เทียบเท่า
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 หรือ 650 ขึ้นไป (ตามตำแหน่งงาน) หรือเทียบเท่า
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วและทันการณ์
การทดสอบ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
โปรดกรอกข้อมูลการสมัครงานให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งใบสมัครงาน ทั้งนี้ ถึงแม้ผู้สมัครจะแนบ Resume แล้ว แต่ต้องกรอก ใบสมัครงาน ของ ธปท. ให้ครบถ้วนเช่นกัน
การเข้ามาร่วมกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอน โปรดแต่งกายสุภาพ และงดการถ่ายภาพบริเวณภายใน ธปท.
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
***การดำเนินการของ Active Pool กรรมการคัดเลือกจะดึงข้อมูลผู้สมัครจาก Active Pool และพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามตำแหน่งงานว่างที่เหมาะสมในด้าน IT สำหรับรอบที่ 2 ปี 2561 กำหนดให้สมัครหรือ Update ข้อมูลภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,500 บาท
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.