เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 2
(ปิดรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2562)
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษา จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทักษะทางการเงิน และด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับพัฒนาการ/ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ และการป้องกันตนเองจากภัยทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจเข้ามาแสวงหาความรู้ และแรงบันดาลใจผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของ ฝสร. และ ธปท. เช่น Digital Platform อาคารศูนย์การเรียนรู้ของ ธปท. และพิพิธภัณฑ์ของสำนักงานภาค
พัฒนาและบริหารช่องทางการสื่อสารทั้ง offline และ online ของ ฝสร. (เช่น facebook/ website/ signage/บทความ) ให้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความทันสมัย และน่าติดตาม เพื่อใช้เป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทางการเงินอย่างทันท่วงที
พัฒนาเนื้อหาความรู้ และจัดทำสื่อความรู้ต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะช่องทาง online โดยมีการศึกษาและติดตามข้อมูลความรู้ที่จำเป็นทั้งภายในและนอก ธปท. เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำสื่อให้ความรู้ต่อไป
ศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์/เทคนิคการส่งเสริมทักษะทางการเงินในต่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทางการปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ /บัญชี /การเงินและการธนาคาร /บริหารธุรกิจ / การตลาด /ธุรกิจระหว่างประเทศ /เทคโนโลยีสารสนเทศ /นิเทศศาสตร์/ นิเทศศิลป์/สื่อสารมวลชน /สถิติ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 675 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่องาน เช่น การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การตลาด digital marketing /content marketing การจัดทำสื่อ การเผยแพร่ความรู้ การบริหารโครงการ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถในการจับประเด็นและเรียนรู้งานใหม่ ๆ โดยสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์หรือแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์และถ่ายทอดความรู้โดยการสื่อความด้วยความถูกต้องและเข้าใจง่าย
มีความสนใจติดตามความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเรียนรู้การใช้สื่อและบริการใหม่ ๆ ในสังคมจริงและสังคมออนไลน์
มีความสามารถในการจัดทำสื่อเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย เช่น การวาดรูป Infographic โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เช่น Illustrator) หรือการจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหว (เช่น ถ่ายทำและตัดต่อ VDO)
การทดสอบ
สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง / แบบทดสอบทางจิตวิทยา : จะแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นให้ทราบต่อไป
กำหนดสอบข้อเขียน 19 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ : จะแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนให้ทราบต่อไป
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.