เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 1
(ปิดรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2562)
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทักษะทางการเงิน รวมทั้งจัดทำโครงการตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมทางการเงินของกลุ่มเป้าหมาย เช่น Gen Y ที่เป็นนักศึกษาและ First Jobber และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเกี่ยวกับพัฒนาการ/ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ และการป้องกันตนเองจากภัยทางการเงินรูปแบบต่างๆ
ศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์/เทคนิคการส่งเสริมทักษะทางการเงินในต่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทางการปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย
ศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย แผน/นโยบายการพัฒนาของประเทศ ตลอดจนหลักเกณฑ์กำกับดูแลต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทักษะทางการเงิน
พัฒนาเนื้อหาความรู้ (เช่น เอกสารบรรยายต้นแบบ และ toolkits ประกอบการสอน) และจัดทำสื่อความรู้ต่าง ๆ ให้เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการศึกษาติดตามพัฒนาการของผลิตภัณฑ์การเงิน สภาพสังคม ความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย หลักเกณฑ์กำกับดูแล ประเด็นเรื่องร้องเรียน และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการทางการเงิน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์/ บัญชี / การเงินและการธนาคาร / บริหารธุรกิจ / การตลาด/ สถิติ/ ธุรกิจระหว่างประเทศ / นิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน / เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 675 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่องาน เช่น การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อ การบริหารโครงการ การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถในการจับประเด็นและเรียนรู้งานใหม่ ๆ โดยสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ์หรือแนวนโยบาย ที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์และถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง
มีความสามารถในการบริหารจัดการงานโครงการ สามารถทำงานแบบ Multi-tasking ได้ดี
มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดความรู้ทางการเงินในรูปแบบและช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
มีความสนใจติดตามความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเรียนรู้การใช้สื่อและบริการใหม่ ๆ ในสังคมจริงและสังคมออนไลน์
การทดสอบ
สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง / แบบทดสอบทางจิตวิทยา : จะแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นให้ทราบต่อไป
กำหนดสอบข้อเขียน 19 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น
สอบสัมภาษณ์ : จะแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนให้ทราบต่อไป
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.