เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 24 อัตรา
(ปิดรับสมัคร วันที่ 20 กรกฎาคม 2562)
ประสบการณ์
โปรดระบุตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ ในช่อง 1, 2, 3, 4 หรือ 5 ในช่อง อื่น ๆ (โปรดระบุ) ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ หัวข้อ แหล่งข้อมูลการสมัคร
โปรดอ่านข้อมูลกระบวนการสมัครตั้งแต่ต้นจนจบอย่างละเอียด
ความรับผิดชอบหลัก
ตำแหน่ง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตำแหน่งที่ 1 - 5) ระดับ เจ้าหน้าที่ และ เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน
ตำแหน่งงานที่ 1 : ติดตั้ง solution และปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน จัดทำข้อกำหนด/เกณฑ์การพิจารณาด้านเทคนิคเพื่อจัดหาอุปกรณ์และโปรแกรมสำหรับ solution ดังกล่าว ติดตั้ง solution และปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ตำแหน่งงานที่ 2 : ดูแลกรอบดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity Framework) นโยบายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยไอที ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และหลักปฏิบัติที่ดี (best practices) และควบคุมและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐาน รวมทั้งประเมินและวัดผลการรักษาความปลอดภัยด้านไอที
ตำแหน่งงานที่ 3 : ดูแลให้ระบบป้องกันภัยไซเบอร์ของ ธปท. ให้มีความพร้อมสามารถป้องกันภัยคุกคามด้านไซเบอร์จากทุกระดับและทุกด้าน พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไอทีให้ทันสมัย รวมทั้งประเมินช่องโหว่ของระบบงานของ ธปท. โดยดูแลให้มีการทดสอบและประเมินด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอตามระดับความเสี่ยงของระบบงาน
ตำแหน่งงานที่ 4 : ตรวจจับภัยไซเบอร์ทั้งด้านระบบและบุคลากร จากทุกระดับและทุกด้าน ได้อย่างรวดเร็วทันการณ์ เทียบเคียงกับธนาคารกลางชั้น รวมถึงพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยไอทีให้ทันสมัย เฝ้าระวัง ตรวจจับ ตรวจสอบ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปเกณฑ์ที่กำหนด
ตำแหน่งงานที่ 5 : วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ ออกแบบ และเขียนโปรแกรม (Full Stack) ตามกระบวนการและมาตรฐานที่กำหนด ทดสอบ ติดตั้ง และปรับแต่งประสิทธิภาพ (Performance Tuning) ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้งให้คำปรึกษา สนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือ ด้านระบบสารสนเทศ (Information Systems) หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
ภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
เฉพาะตำแหน่งงานที่ 5 ต้องมีประสบการณ์การทำงานออกแบบและพัฒนาระบบงาน /บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
แจ้งผลการคัดกรองคุณสมบัติให้ทราบ ทั้งผ่านและไม่ผ่าน ทางอีเมล์ ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อเข้าทดสอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน : Aptitude Test ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ บางขุนพรหม
ผู้สอบผ่านข้อเขียน จึงมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในเดือน สิงหาคม 2562
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-5549 หรือ Email: Recruit@bot.or.th หรือ sahachag@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.