เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ทีมจัดการความรู้ ส่วนบริหารการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร
(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ตุลาคม 2562)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการออกแบบการเรียนรู้ หรือการออกแบบระบบการเรียนรู้ เช่น e-learning หรือด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ เช่น สื่อออนไลน์
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการออกแบบการเรียนรู้ หรือด้านการออกแบบระบบการเรียนรู้ เช่น e-Learning หรือด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ เช่น สื่อออนไลน์
มีความรู้ หรือสนใจระบบ LMS e-Learning หรือด้าน IT and Digital Capabilities หรือ Data Analytics จะเป็นประโยชน์กับงาน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร
มีความใฝ่รู้ ติดตามข่าวสารการพัฒนาด้าน IT and Digital Capabilities และ Data Analytics ทั้งในและต่างประเทศ และสามารถนำความรอบรู้มาประยุกต์ใช้กับงานได้
มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และสรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง
มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และภายในองค์กรได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน
สอบจิตวิทยา (Online Test)
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6752 หรือ Email: Recruit@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.