เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > นักฝึกอบรม / นักฝึกอบรมอาวุโส ทีมฝึกอบรมและพัฒนา 1-2 ส่วนบริหารการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาบุคลากร
(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 ตุลาคม 2562)
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา และจัดทำแผนงบประมาณฝึกอบรมประจำปี รวมถึงสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง และแผนการฝึกอบรมประจำปีให้แก่ส่วนงานและผู้เกี่ยวข้อง
ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมในการเรียนรู้ ทักษะสำหรับการทำงานในอนาคต การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา พร้อมทั้งเครื่องมือและรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ศึกษาเครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ และนำมาใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งบริหารจัดการระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ LMS
วิเคราะห์ ออกแบบการเรียนรู้ และดำเนินการจัดหลักสูตร (In-house) ให้กับพนักงาน
ศึกษา วิเคราะห์ความจำเป็น ในการส่งพนักงานไปปฏิบัติงานองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และประสานงานเพื่อสร้างสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ เช่น BIS, SEACEN, SEANZA, IMF เป็นต้น
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มีประสบการณ์ด้านการจัดอบรมสัมมนาอย่างน้อย 1 ปี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความสามารถด้านเทคโนโลยี และเครื่องมือการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการทำสื่อการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์
มีความสามารถในการเป็น Facilitator และนำกิจกรรมการเรียนรู้ได้
มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับปานกลาง เพื่อใช้ติดต่อ ประสานงาน และค้นคว้าข้อมูล
มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง
มีความสามารถในการประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน
สอบจิตวิทยา
สอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6752 หรือ Email: Recruit@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.