เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส (ตำแหน่ง Data Analyst /งานด้านจัดการฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก) สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2564)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์ในการจัดการและการวิเคราะห์เชิงลึกที่ใช้ข้อมูลที่หลากหลายและซับซ้อน รวมถึงข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geographic information system)
ความรับผิดชอบหลัก
จัดการฐานข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึกจากข้อมูลที่หลากหลายและซับซ้อน รวมถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือทาง Data Science ที่หลากหลาย ร่วมกับหลักเศรษฐมิติและสถิติ
ร่วมทำงานวิจัยเชิงลึกกับทีมนักวิจัยของสถาบันฯ เพื่อตอบโจทย์ทางนโยบายและวิชาการ โดยนำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาผนวกรวมกับการพัฒนาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์
บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และ data infrastructure ของสถาบันวิจัยฯ
ดำเนินการงานอื่นๆ ที่เป็นการสนับสนุนนักวิจัยของ สถาบันวิจัยฯ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่สมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้าน Data Analytics หรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ เป็นต้น
มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย เช่น Matlab/ Stata/ R/ SQL/ Eviews/ Tableau /Python /ArcGis/Javascript รวมถึงการใช้งาน big data platform เช่น Hadoop ที่สถาบันวิจัยฯ ประเมินว่าเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สถาบันวิจัยฯ และหากมีประสบการณ์ทำงานวิจัยหรือเป็นผู้ช่วยนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ จะเป็นประโยชน์มาก
มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC ขั้นต่ำ 650) โดยผลสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร ยกเว้นผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี) ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ เรียนรู้ได้เร็ว และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
การทดสอบ
สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,500 + คุณสมบัติเพิ่มเติมตามเกณฑ์ของ ธปท.
ระยะเวลาจ้าง 3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-6753 หรือ Email: Recruit@bot.or.th
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ โทร.0-2356-7205

ข้อมูลที่น่าสนใจ(ไฟล์ดาวโหลด)

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.)
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.