เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 1
(ปิดรับสมัคร วันที่ 27 กันยายน 2564)
ประสบการณ์
หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์และการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน ตลาดเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน หรือทางด้านที่เกี่ยวกับนโยบาย/การกำกับดูแลสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงิน รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการประกอบธุรกิจ ทั้งด้านเสถียรภาพ ความมั่นคงและด้านการดูแลผู้ใช้บริการ
ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามพัฒนาการของนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ตลอดจนขอบเขตการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Distributed Ledger Technology (DLT) และ Digital Asset มาประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามแนวทางตามมาตรฐานสากลและการกำกับดูแลของผู้กำกับดูแลในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ทั้งด้านขอบเขตธุรกิจ/ธุรกรรม และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
พิจารณาคำขออนุญาต ชี้แจง ตอบข้อหารือที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
อายุตัวไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
มีประสบการณ์ที่ในงานด้านการเงิน หรือระบบสถาบันการเงินที่สามารถนำมาปรับใช้ในงานได้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงและทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงและภายใต้เวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
การทดสอบ
สอบ Aptitude Test (ประมาณเดือนตุลาคม)
ผู้สมัครสอบต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่านข้อเขียน ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ (จะนัดหมายต่อไป)
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่างๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ผู้วิเคราะห์ 28,500.-บาท/ผู้วิเคราะห์อาวุโส 42,800.-บาท (บวก เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม)
ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง ธปท. อาจต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2356-7581/08-0445-5557 หรือ Email: PanorP@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.