เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2
(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2564)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้สอบบัญชี หรือมีประสบการณ์ทำงานหรือมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับด้านมาตรฐานการบัญชี มาก่อนอย่างน้อย 2 ปี หรือ
มีความรู้ หรือประสบการณ์ เกี่ยวกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรือธุรกรรมทางการเงิน
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษาและพิจารณาหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายบัญชีสถาบันการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างมาตรฐานการบัญชีต่าง ๆ โดยเฉพาะมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน
เข้าใจและสามารถนำมาตรฐานการบัญชีมาประยุกต์ใช้กับธุรกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการเงินได้
สามารถบันทึกบัญชีธุรกรรมของสถาบันการเงินได้
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
อายุตัวไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ถ้ามีประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีสถาบันการเงินมาก่อนอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีประสบการณ์ทำงานหรือมีความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับด้านมาตรฐานการบัญชี และสามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานบัญชี รวมถึงบันทึกบัญชีธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ได้
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
การทดสอบ
สอบ Aptitude Test และข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงาน (ประมาณเดือนตุลาคม)
ผู้สมัครสอบต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่านข้อเขียน ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (จะนัดหมายต่อไป)
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ผู้วิเคราะห์ 28,500.-บาท/ผู้วิเคราะห์อาวุโส 42,800.-บาท (บวก เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม)
ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง ธปท. อาจต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2356-7581/08-0445-5557 หรือ Email: PanorP@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.