เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักกลยุทธ์สถาบันการเงิน ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน (งานการธนาคารเพื่อความยั่งยืน)
(ปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2564)
ความรับผิดชอบหลัก
วางกลยุทธ์และแผนดำเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิด Sustainable Finance ในระบบการเงินของประเทศ และสอดคล้องกับ Sustainable Finance Initiatives for Thailand ซึ่งรวมถึง 1) การจัดทำนิยามเพื่อกำหนดหมวดหมู่โครงการหรือกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจจริงที่คำนึงถึงความยั่งยืน (Taxonomy) 2) การมีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้มีข้อมูลด้าน ESG ที่มีคุณภาพ 3) การมีมาตรการสนับสนุน (Incentives) เพื่อกระตุ้นให้เกิดตลาดผลิตภัณฑ์ด้านความยั่งยืน 4) การมีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อความยั่งยืนที่ตอบโจทย์ผู้เล่นในตลาด 5) การพัฒนาบุคลากรในภาคการเงินเพื่อสร้างทักษะ ค่านิยม และพฤติกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืนในภาคการเงิน
ประสานความร่วมมือกับ Stakeholders ทั้งสถาบันการเงิน องค์กรระหว่างประเทศ NGOs และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานผู้กำกับดูแลภาคการเงิน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความยั่งยืนของภาคการเงินให้สอดคล้องกับบริบทของไทย
จัดทำนโยบายและแผนงานเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินดูแลความเสี่ยงจากประเด็น ESG ได้แก่ การร่างแนวนโยบาย good practice ซึ่งเป็นรายละเอียดการปฏิบัติตาม Sustainable Banking Guidelines และการทำ climate change stress testing โดยจะเป็นรากฐานให้เกิดการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพในระยะต่อไป
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
อายุตัวไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมประเทศไทยและต่างประเทศ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและบริบทด้านสิ่งแวดล้อมกับระบบเศรษฐกิจและการเงินในมิติต่าง ๆ
หากมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน sustainable finance การผลักดันงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้าน sustainable finance หรือสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มี sustainability mindset
ชอบคิดเชิงวิเคราะห์ คิดนอกกรอบ
ชอบทำงานเป็นทีม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการ
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
การทดสอบ
สอบ Aptitude Test (ประมาณเดือนตุลาคม)
ผู้สมัครสอบต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่านข้อเขียน ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ (จะนัดหมายต่อไป)
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ผู้วิเคราะห์ 28,500.-บาท/ผู้วิเคราะห์อาวุโส 42,800.-บาท (บวก เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม)
ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง ธปท. อาจต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2356-7581/08-0445-5557 หรือ Email: PanorP@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.