เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 22 กันยายน 2564)
ประสบการณ์
ไม่ระบุ ยินดีรับทั้งผู้มีประสบการณ์ และผู้จบใหม่
ความรับผิดชอบหลัก
ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้และรับเป็นพนักงานประจำท้องถิ่น (Local) ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์วิจัยสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ จัดทำดัชนีและเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ ประเมินและประมาณการภาพรวมเศรษฐกิจของภาคและเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค การบริหารจัดการโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจระหว่าง ธปท. กับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ภาวะการค้าชายแดนและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้าน Connectivity ของ ธปท.
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยต้องศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในวุฒิใดวุฒิหนึ่ง
หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน การคลัง หรือความรู้ด้านภาคธุรกิจ หรือการทำ Data analytics จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC : 700 ขึ้นไป
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติหรือเศรษฐมิติอยู่ในเกณฑ์ดี (เช่น Eviews, STATA หรือ MATLAB)
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดที่เป็นระบบ
มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จและคุณภาพ
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานในภาวะกดดัน และเวลาที่มีจำกัดได้ดี
มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ จะได้เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้สมัครที่ได้เข้าสัมภาษณ์ตอบข้อคำถามก่อนการสอบสัมภาษณ์ ด้วยการเขียนบรรยาย ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษมีเส้น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์
ลักษณะการสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานเชิงวิชาการ เช่น ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือ การนำเสนอผลงานวิเคราะห์จากประสบการณ์ทำงาน โดยเฉพาะงานที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่เปิดรับ ให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที
โปรด upload ผลงานฯ หรือสรุปย่อ หรือ ไฟล์ ppt หรือ pdf (ที่จะใช้นำเสนอต่อคณะกรรมการ) ในช่อง ใบรับรองการทำงาน / ใบผ่านงาน (หากไม่มีผลงานฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก)
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
ข้อกำหนดระบุในสัญญาจ้าง
1. รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1) ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินเศรษฐกิจรายสาขาของภาคใต้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดตามภาวะเศรษฐกิจภาคใต้รายเดือนและรายไตรมาส ตลอดจนติดตามนโยบายเศรษฐกิจในด้านต่างๆ และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องในการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้
2) วิเคราะห์วิจัยในประเด็นเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาค อาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้
3) สนับสนุนข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ในสาขาเศรษฐกิจที่รับผิดชอบและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
4) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างธปท. กับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประชุม กนง. และการประชุมเศรษฐกิจภาคใต้รายเดือน
5) สนับสนุนงานการสร้างเครือข่ายและสื่อสารประเด็นยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนงานที่รับผิดชอบ
2. สิ่งส่งมอบ (Deliverables) หรือ ผลงานที่คาดหวัง
1) มีผลการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินเศรษฐกิจรายสาขาของภาคใต้ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดตามภาวะเศรษฐกิจภาคใต้รายเดือนและรายไตรมาส สามารถประเมินแนวโน้มไปข้างหน้า
2) พัฒนาและนำเสนอเครื่องมือ/ข้อมูล ที่ใช้ในการติดตามเศรษฐกิจภูมิภาค
3) มีผลงานวิเคราะห์วิจัยที่มีคุณภาพ ในประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญและได้รับมอบหมาย
4) มีข้อมูลสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ในสาขาเศรษฐกิจที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง
5) การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่าง ธปท.กับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก และสรุปข้อมูล
6) สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ สมาคมและองค์กรต่างๆ ภายนอก เพื่อสื่อสารประเด็นเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร ตลอดจนงานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบตามที่ได้มอบหมาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-6753 หรือ Email: Recruit@bot.or.th หรือ doungrsa@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.