เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักกลยุทธ์สถาบันการเงิน ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน (งาน Digital / Financial Landscape)
(ปิดรับสมัคร วันที่ 7 ตุลาคม 2564)
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษาออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพื่อรองรับระบบการเงินในโลกอนาคต โดยจัดทำกลยุทธ์/นโยบาย ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนระบบสถาบันการเงินให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและมีการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลข้อมูลเชิงลึก สนับสนุนการดำเนินงาน กลยุทธ์สถาบันการเงิน ระบบสถาบันการเงิน และกลยุทธ์ด้านต่างประเทศ ในรูปแบบ Evidence-Based Policy
ประสานงานกับสถาบันการเงิน หน่วยงานกำกับดูแลอื่น และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันกำหนดกรอบกติกาและหลักเกณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อป้องกันการเกิด Regulatory arbitrage ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบการและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholders)
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
อายุตัวไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) IT หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงผลิตภัณฑ์และการทำธุรกรรมของสถาบันการเงิน หรือการนำข้อมูลมาพัฒนาแบบจำลอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความคิดสร้างสรรค์ในเชิงพัฒนา เป็น Policymaker ที่ผสมผสาน Business-mindset
กล้าแสดงความเห็นต่าง กล้าตั้งคำถาม และมีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์
มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดัน และมี Growth mindset
ชอบการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น
ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
การทดสอบ
สอบ Aptitude Test (ประมาณเดือนตุลาคม)
ผู้สมัครสอบต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าสอบผ่านข้อเขียน ก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (จะนัดหมายต่อไป)
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ผู้วิเคราะห์ 28,500.-บาท/ผู้วิเคราะห์อาวุโส 42,800.-บาท (บวก เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม)
ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง ธปท. อาจต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2356-7581/08-0445-5557 หรือ Email: PanorP@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.