เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > นิติกร ทีมมาตรฐานการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
(ปิดรับสมัคร วันที่ 6 ตุลาคม 2564)
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษา จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล งานการร้องทุกข์ การร้องเรียนต่าง ๆ ของพนักงาน อดีตพนักงานและบุคคลภายนอก การอุทธรณ์ การรายงานเมื่อต้องคดี การแก้ต่างคดี งานวินัย จรรยาบรรณพนักงาน การลา การออกจากงาน
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวินัย รวมทั้งทำหน้าที่ร่วมเป็นทีมงานคณะกรรมการสอบวินัย
ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลแก่พนักงาน
ศึกษา ดำเนินการพัฒนาระบบ / แบบฟอร์ม ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับหลักเกณฑ์ใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
อายุตัวไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางด้านนิติศาสตร์
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 3 ปีนับถึงวันยื่นใบสมัคร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีความกระตือรือร้นเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างรวดเร็วเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
มีความสามารถด้านการประสานงานและสร้าง networking ทั้งในและนอกองค์กร
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบ Aptitude Test (ประมาณเดือนตุลาคม)
สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่งงาน (ประมาณเดือนตุลาคม)
สอบสัมภาษณ์ (จะนัดหมายต่อไป)
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่างๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ป.ตรี 23,700.-บาท บวก เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่เกิน 20%)
ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง ธปท. อาจต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-6752 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.