เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน (ฝสจ.) สายกำกับสถาบันการเงิน 1
(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 มกราคม 2565)
ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานด้านการประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองที่ สง. ใช้ในการบริหารความเสี่ยง ดำเนินธุรกิจ และดำรงเงินกองทุน เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแบบจำลองสำหรับการทำ Stress Test ของ ธปท. และด้านการตรวจสอบตัวแปรและแบบจำลองในการทำ Stress Test ของ สง. เพื่อใช้ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและเงินสำรอง
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือสถิติ หรือ risk management หรือเศรษฐศาสตร์ (เน้นด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ) หรือการเงิน (เน้นด้านความเสี่ยงหรือแบบจำลองเชิงปริมาณ)
มีความสนใจในงานด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ
มีความรู้หรือสนใจในธุรกิจสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและหลักการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจการเงินพอสมควร
มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว และเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการสื่อสารที่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
ข้อสอบ Aptitude Test (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565)
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงาน (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565)
สอบสัมภาษณ์ (จะนัดหมายต่อไป)
ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ตามที่เห็นสมควร
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่างๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ระดับปริญญาตรี 28,500.-บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม (สูงสุดไม่กิน 20%)
ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง ธปท. อาจต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-6752 หรือ Email: LaddawaN@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.