เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักพัฒนาธุรกิจชำระเงินและพันธบัตร
(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์ในงานด้านการศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาบริการทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การบัญชี การบริหารความเสี่ยง หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำรายงาน และติดตามวิวัฒนาการ/นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นใน Payment Landscape และบริการด้านพันธบัตร รวมทั้งแนวทางการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินและพันธบัตรกับหน่วยงานภายในและภายนอก ธปท. ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์และวางแนวทางการพัฒนาระบบงานและการให้บริการด้านการชำระเงินและพันธบัตรของประเทศไทย ผลักดันให้เกิด digitization of financial instrument เพื่อส่งเสริมให้ก้าวสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงวางกรอบมาตรฐานกลางการชำระเงินที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ความต้องการทางธุรกิจ นวัตกรรมทางการเงิน และยุทธศาสตร์ ธปท.
พัฒนาและปรับปรุงระบบการชำระเงินและพันธบัตร โดยรวบรวมความต้องการ วิเคราะห์ข้อมูล สภาพแวดล้อม ตลอดจนศึกษาผลกระทบทางธุรกิจ ร่วมจัดทำ feasibility study ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ Business Requirement ทดสอบระบบงานและจัดทำร่างแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการของ ธปท. ทั้งนี้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ และลดความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินและพันธบัตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเท่าทันพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงินและภัยคุกคามไซเบอร์ รวมทั้งจัดทำระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ พิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมบริหารจัดการโครงการ โดยจัดทำข้อมูล ประสานงาน ติดตามการดำเนินงานและรายงานสรุปความคืบหน้าและความเสี่ยงของโครงการ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
วิเคราะห์ ประเมิน จัดทำและรายงานความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงาน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้น เพื่อให้ระบบการชำระเงินและพันธบัตรมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งควบคุมดูแลการปรับปรุงแผนฉุกเฉินของระบบการชำระเงินและพันธบัตรให้รองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
จัดทำข้อมูล รายงานเพื่อชี้แจง ให้ความเห็น ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินกับสถาบันสมาชิก องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งประสานงาน หารือกรอบแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน พันธบัตร และ Digital Financial Services
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันปิดรับสมัคร
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC 650 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
มีทักษะการวิเคราะห์ ประยุกต์ และต่อยอดในด้าน Technology and Digital economy ในธุรกิจการชำระเงินที่ทันสมัย โดยมีพื้นฐานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล หรือด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จ
มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้ได้เร็ว และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียน (ข้อสอบ Aptitude Test) เดือนมีนาคม 2565 แบบออนไลน์ โดยผู้สอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งงาน : คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
สอบสัมภาษณ์ เดือนมีนาคม 2565
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ระดับเจ้าหน้าที่ อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,500 บาท
ระดับเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 42,800 บาท
+ บวก เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และค่าประสบการณ์เพิ่มเติม
ระยะเวลาจ้าง 1-3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำหากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. ที่กำหนด)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดลักษณะงาน โทรศัพท์ 02-283-5351
สอบถามการสมัคร สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โทรศัพท์ 02-283-5549 หรือ Email : recruit2@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.