เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส ส่วนวิเคราะห์อุปทาน ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565)
ประสบการณ์
ยินดีรับทั้งผู้มีประสบการณ์ และผู้จบใหม่
ความรับผิดชอบหลัก
วิเคราะห์ภาวะและประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคด้านอุปทาน ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ราคาพลังงานในตลาดโลก รวมทั้งประเมินผลกระทบจากปัจจัยทั้งในและนอกประเทศ
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ พลังงานและ green economy และการยกระดับผลิตภาพของ SMEs เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินของ ธปท. และการเสนอแนะนโยบายเพื่อให้เกิดการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังที่จะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนทางการเงินการคลัง
พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ แบบจำลอง หรือเครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ภาวะและประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจ
ให้ข้อมูล/ความเห็น และจัดทำ Talking Point/Presentation/สุนทรพจน์ แก่ผู้บริหารระดับสูง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สิ่งส่งมอบ (Deliverables) หรือ ผลงานที่คาดหวัง
มีผลการวิเคราะห์ภาวะและประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคด้านอุปทาน ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ราคาพลังงานในตลาดโลก ที่ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และแล้วเสร็จตามกำหนด
มีผลการศึกษาเชิงลึกด้านภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ พลังงานและ green economy และการยกระดับผลิตภาพของ SMEs ที่ลุ่มลึก ครบถ้วน น่าเชื่อถือ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงิน และนโยบายด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ปรับปรุงเครื่องมือ แบบจำลอง หรือเครื่องชี้ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ให้สะท้อนภาพเศรษฐกิจได้ดีขึ้น ทันกาลมากขึ้น หรือประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจได้แม่นยำมากขึ้น
ให้ข้อมูล/ความเห็น และจัดทำ Talking Point/Presentation/สุนทรพจน์ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และแล้วเสร็จตามกำหนด
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี คะแนน TOEIC : 700 ขึ้นไป
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติหรือเศรษฐมิติอยู่ในเกณฑ์ดี (เช่น Eviews, STATA หรือ MATLAB)
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดที่เป็นระบบ
มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จและคุณภาพ
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทำงานในภาวะกดดัน และเวลาที่มีจำกัดได้ดี
มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบสัมภาษณ์
ผู้ที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากคณะกรรมการฯ จะได้เข้ารับการสัมภาษณ์ โดยให้ผู้สมัครที่ได้เข้าสัมภาษณ์ตอบข้อคำถามก่อนการสอบสัมภาษณ์ ด้วยการเขียนบรรยาย ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษมีเส้น ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์
การสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานเชิงวิชาการ เช่น ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือ การนำเสนอผลงานวิเคราะห์จากประสบการณ์ทำงาน โดยเฉพาะงานที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่เปิดรับ ให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที
โปรด upload ผลงานฯ หรือสรุปย่อ หรือ ไฟล์ ppt หรือ pdf (ที่จะใช้นำเสนอต่อคณะกรรมการ) ในช่อง ใบรับรองการทำงาน / ใบผ่านงาน (หากไม่มีผลงานฯ จะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก)
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-5595 หรือ Email: Recruit@bot.or.th หรือ sununtat@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.