เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนดาต้าอนาไลติกส์ (งานด้านพัฒนาเครื่องชี้)
(ปิดรับสมัคร วันที่ 4 ธันวาคม 2565)
ประสบการณ์
หากมีประสบการณ์ด้าน Data Analytics และ/หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือระบบการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
ประมวลผลข้อมูล สถิติ เครื่องชี้ และดัชนีชี้เศรษฐกิจ รวมถึงจัดทำเครื่องชี้ใหม่ๆ เพื่อใช้ติดตามภาวะเศรษฐกิจ และเพื่อเสริมเครื่องชี้เศรษฐกิจที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันให้เพียงพอกับการจับชีพจรเศรษฐกิจ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทบทวนและพัฒนาสถิติและดัชนีต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและทันสมัย ตามหลักสถิติ รวมไปถึงการประมาณการเพื่อเติมเต็มข้อมูล
ศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับสถิติและเครื่องชี้จากแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสถิติในเชิงธุรกิจ ร่วมกับผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก ธปท. รวมทั้งจัดทำบทความ รายงานพิเศษ และบทวิเคราะห์เพื่อเสนอผู้บริหารระดับสูง และเพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
เข้าร่วมการประชุม สัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันผลักดันการพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่สถิติเศรษฐกิจในประเทศให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้าน Data Analytics เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถิติประยุกต์
หากมีประสบการณ์ด้าน Data Analytics และ/หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือระบบการเงินการธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะการใช้โปรแกรมทางสถิติหรือเศรษฐมิติอยู่ในเกณฑ์ดี (เช่น Tableau, SQL, EViews, STATA, MATLAB เป็นต้น)
มีทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดที่เป็นระบบ
มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จและคุณภาพ สามารถทำงานในภาวะกดดัน และเวลาที่มีจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี
มีความพร้อมในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงาน
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบ Online Aptitude Test
สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท.
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น:
ผู้วิเคราะห์ 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
ผู้วิเคราะห์อาวุโส 42,800 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7581
Email: Recruit@bot.or.th หรือ tassapop@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.