เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส สำนักบริหารความเสี่ยงภาพรวมและด้านปฏิบัติการ
(ขยายเวลาสมัคร วันที่ 27 ธันวาคม 2565)
ประสบการณ์
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์/วิจัยด้านเศรษฐกิจการเงิน หรือสถาบันการเงิน หรือตลาดการเงิน หรือระบบชำระเงิน อย่างน้อย 1 ปี
หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรืองานกำกับดูแลด้านกฎหมาย/ธุรกิจ (Compliance) จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงสำคัญขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินพันธกิจของ ธปท. และจัดทำ Risk Profile ขององค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์/นโยบาย ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของงบดุลและฐานะการเงิน (Balance Sheet Risk)
ศึกษา และพัฒนาปรับปรุง กรอบนโยบาย แนวทาง กระบวนการ และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ทันสมัยเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ภาครัฐที่ต้องปฏิบัติ
ศึกษา และพัฒนาปรับปรุง แนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) แผนฉุกเฉิน (Business Continuity Plan: BCP) และแนวทางการทดสอบแผนฉุกเฉินฯ ในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤติการณ์ต่างๆ ที่อาจกระทบการดำเนินงานของ ธปท.
ศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงแนวทาง กระบวนการด้านธรรมาภิบาลขององค์กร ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ส่งเสริมธรรมาภิบาลและการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการประเมิน ITA ประจำปีของ ธปท.
ศึกษา และพัฒนาปรับปรุงแนวทาง สอบทาน (Compliance Testing) กระบวนการสำคัญให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฏระเบียบ ข้อบังคับ หรือ มาตรฐานที่จำเป็นที่ยอมรับทั่วไป
ศึกษา ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย กฎเกณฑ์และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ธปท. และจัดทำ/ปรับปรุง หรือประสานให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำ/ปรับปรุง ระเบียบคำสั่ง นโยบาย แนวปฏิบัติ กระบวนการทำงาน และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
ติดตาม วิเคราะห์ ทบทวนระดับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์ของส่วนงาน (Non-IT Compliance) ของส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ ธปท.
เสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนสายงานต่าง ๆ ใน ธปท. เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์, การเงิน, การธนาคาร, บัญชี, วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 650 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ มีความสามารถในการจับประเด็น มีความคิดสร้างสรรค์ หากมีทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือ Data Analytic จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
สามารถทำงานแบบ Multi-tasking วางแผนและผลักดันงานให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง หากมีทักษะในการบริหารจัดการงานโครงการ จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน
มีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยตนเอง
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบ Online Aptitude Test
สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท.
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7268
Email: Recruit@bot.or.th หรือ ParisarS@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.