เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส ทีมระบบบัญชี สำนักการเงินและบัญชี ฝ่ายการเงินและการบัญชี
(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2565)
ประสบการณ์
ผ่านงานด้านบัญชี / บัญชีต้นทุน / การเงิน / ระบบงาน ERP ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านรวมกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงระบบบัญชี (Enterprise Resource Planning: ERP) ประมวลผลและกระทบยอดข้อมูลบัญชีของ ธปท. ขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ถาวรของ ธปท. และกิจการธนบัตร จัดทำงานด้านบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุนการผลิตธนบัตร จัดทำงบการเงินของกิจการธนบัตร และรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของ ธปท. ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตรให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการธนบัตร วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตธนบัตร
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
จบปริญญาโท/ตรี สาขาการบัญชี/ สาขาการเงิน/ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะคิดวิเคราะห์ และมุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน มีทักษะการสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบ Online Aptitude Test
สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท.
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
ระดับเจ้าหน้าที่ อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 23,700 บาท
ระดับเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 37,200 บาท
เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 356 7581
Email: Recruit2@bot.or.th หรือ tassapop@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.