เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
หน้าหลัก > ผู้ตรวจสอบ / ผู้ตรวจสอบอาวุโส ส่วนตรวจสอบความเสี่ยง ฝ่ายประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองสถาบันการเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
ประสบการณ์
หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ หรือด้าน Risk Analytics/Risk Management หรือ หากมี Certificates ที่เกี่ยวข้อง เช่น FRM PRM หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก
ประเมินความเสี่ยงและแบบจำลองที่ สง. ใช้ในการบริหารความเสี่ยง ดำเนินธุรกิจ และดำรงเงินกองทุน เพื่อรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านอื่น ๆ
พัฒนาแบบจำลองสำหรับการทำ Stress Test ของ ธปท. และด้านการตรวจสอบตัวแปรและแบบจำลองในการทำ Stress Test ของสถาบันการเงิน เพื่อใช้ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและเงินสำรองของสถาบันการเงิน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ หรือสถิติ หรือเศรษฐศาสตร์ (เน้นด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ) หรือการเงิน (เน้นด้านความเสี่ยงหรือแบบจำลองเชิงปริมาณ) รวมทั้ง Risk Management
มีความสนใจในงานด้านแบบจำลองเชิงปริมาณ
มีความรู้หรือสนใจในธุรกิจสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน รวมทั้ง มีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและตลาดการเงิน
มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 600 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว และเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และสถาบันการเงินได้อย่างเหมาะสม
มีความสามารถในการสื่อสารที่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และตั้งใจทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
“ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร”
การทดสอบ
สอบ Aptitude Test
สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง
สอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. และทางอีเมล careers@bot.or.th
ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : ผู้ตรวจสอบ 28,500 บาท / ผู้ตรวจสอบอาวุโส 42,800 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 02 283 5503 หรือ Email: Recruit@bot.or.th หรือ santipos@bot.or.th
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.