เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์
เข้าระบบครั้งแรกโปรดลงทะเบียน
รหัสผู้ใช้งาน/username
รหัสผ่าน/password
Register | Forgot Password?

VDO แนะนำการสมัครงาน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงาน
กลุ่มตำแหน่งงาน
กลุ่มสาขาวิชา
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครขณะนี้ – พนักงานสัญญาจ้าง
นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ส่วนพัฒนาระบบงานข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์(ปิดรับสมัคร วันที่ 2 เมษายน 2566)
รองผู้อำนวยการ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 16 เมษายน 2566)
นักบัญชี / นักบัญชีอาวุโส สำนักการเงินและบัญชี(ปิดรับสมัคร วันที่ 17 เมษายน 2566)
ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนพัฒนาการชำระราคาและธุรกรรมพิเศษ ฝ่ายการเงินและการบัญชี(ปิดรับสมัคร วันที่ 17 เมษายน 2566)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส สำนักดาต้าอนาไลติกส์(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
วิศวกรระบบ/วิศวกรระบบอาวุโส สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
ผู้วิเคราะห์ /ผู้วิเคราะห์อาวุโส ส่วนออกแบบและบริการข้อมูล(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส (IT Architecture , Digital Strategy , Project Portfolio Management)(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส สำนักวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
นักวิเคราะห์ระบบ/นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส สำนักพัฒนาระบบงานธุรกิจ(ปิดรับสมัคร วันที่ 21 เมษายน 2566)
ผู้วิเคราะห์/ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร(ปิดรับสมัคร วันที่ 24 เมษายน 2566)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนบริหารศักยภาพบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร(ปิดรับสมัคร วันที่ 24 เมษายน 2566)
ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส สายนโยบายสถาบันการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 25 เมษายน 2566)
ผู้วิเคราะห์ / ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน(ปิดรับสมัคร วันที่ 25 เมษายน 2566)
ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจสมัคร (Active Pool)
คำอธิบาย : ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดทั้งปี โดย ธปท. จะพิจารณาใบสมัครเมื่อมีตำแหน่งว่างที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ใบสมัครของท่านมีอายุ 1 ปี
ด้านกฎหมาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการเงิน
ด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านอื่น ๆ
กลุ่มงานระดับผู้บริหาร (Mid-career)
ด้านบัญชี
โครงการรับสมัครพนักงานระดับปริญญาเอก
เลขานุการ / เลขานุการอาวุโส (พนักงานสัญญาจ้าง 3 ปี)
งานบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
©2015 Bank of Thailand. All rights reserved.