ธนาคารแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์ในการเผยแพร่

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับทราบข้อมูลการบริการและอัตราค่าธรรมเนียมที่น่าสนใจของธนาคารพาณิชย์ บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต
บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ที่ประกอบธุรกิจ
เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และ บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ที่เรียกเก็บจากลูกค้า
ทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น

     ค่าธรรมเนียม