ธนาคารแห่งประเทศไทย

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ข้อมูลค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินนี้ เป็นข้อมูลที่ ธปท. ได้รับจากผู้ให้บริการและเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียม
         ในเบื้องต้นเท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขจากผู้ให้บริการที่ท่านสนใจใช้บริการโดยตรง ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใด
         อันเกิดจากการจัดทำ การยกเลิก การเผยแพร่ การนำไปใช้ หรือการดำเนินการอื่นใดทุกกรณี
  2. กรณี เป็นค่าธรรมเนียมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่เริ่มใช้ ธปท. จะแสดงข้อความและตัวเลขเป็นสีที่แตกต่างเพื่อให้สังเกตได้
         ชัดเจน
  3. กรณี พบข้อความหรือตัวเลขใดไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้ง ธปท. โดย คลิกที่นี่

Download

Printable Format