banner
 
  วันที่ 
(ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2549 เป็นต้นไป) ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลัง โปรด click ที่นี่
  ถ้าต้องการข้อมูลย้อนหลัง (2537-2548) โปรด click ที่นี่


อัตราดอกเบี้ย ปริมาณธุรกรรมและยอดคงค้าง เงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2554
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
ข้ามคืน Tom/Next
ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด Mode ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด Mode
2.20000 2.43000 2.37000 2.38000 2.48000 2.45000
ปริมาณธุรกรรม (ล้านบาท)
ข้ามคืน Tom/Next ทวงถาม ระยะเวลา ยอดรวม
16600 9300 4500 1800 32200
ยอดคงค้างธุรกรรม (ล้านบาท)
ข้ามคืน Tom/Next ทวงถาม * ระยะเวลา ยอดรวม
16600 28750 29100 36177 110627

 หมายเหตุ :

 ธปท. ได้ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลการเผยแพร่ข้อมูล  อัตราดอกเบี้ยปริมาณธุรกรรมและยอดคงค้างเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร (Interbank rates) ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2554  โดยสามารถเรียกดูได้จาก  หัวข้อ สถิติ > สถิติตลาดการเงิน > อัตราดอกเบี้ย  (ตาราง  FM_RT_007 และ  FM_RT_008)
 * ยอดคงค้างเงินกู้ประเภท ทวงถาม มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550