{{list['fullname']}} ({{list['remark']}})

โทรศัพท์ :

{{list_s}}

ทางด่วนแก้หนี้

แบงก์ชาติเปิดช่องทาง "ทางด่วนแก้หนี้" เพื่อเป็นช่องทางเสริมในช่วงนี้ ที่อาจติดต่อหรือเดินทางไม่สะดวก โดยข้อมูลที่ได้รับผ่านช่องทางนี้จะถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการทางการเงิน

เข้าร่วมโครงการ

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

หน่วยงานที่ช่วยคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมความรู้แก่ผู้ใช้บริการทางการเงิน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับบริการทางการเงิน