ข้อมูลควรรู้สำหรับลูกหนี้รายย่อย

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมด้วยวิธีการรวมหนี้

ปัจจุบัน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง ภาคธุรกิจบางส่วนยังไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนทั่วไป ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติม แบงก์ชาติได้ร่วมกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 1 กำลังทยอยสิ้นสุด แต่ยังมีลูกหนี้ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ จึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2 มาเพื่อช่วยลูกหนี้รายย่อยให้ผ่านพ้นช่วงที่ยากลำบากจากผลกระทบของโควิด 19 นี้ไปได้

ทางด่วนแก้หนี้

ช่องทางเสริมสำหรับประชาชนและธุรกิจที่เป็นลูกหนี้และกำลังเดือดร้อนจากสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยแบงก์ชาติจะช่วยรับเรื่องและเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล ติดต่อ หรือเจรจากับสถาบันการเงินในกรณีจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้

การปรับโครงสร้างหนี้

การปรับโครงสร้างหนี้ หมายถึง การปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่เพื่อแบ่งเบาภาระของลูกหนี้ โดยทำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเจรจากับธนาคาร ลูกหนี้ที่เริ่มขาดสภาพคล่องสามารถเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้ได้โดยไม่ต้องรอให้เป็น NPL ซึ่งท่านสามารถศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ได้ที่นี่